Phỏng vấn & quay phim

Micro TAKSTAR SGC-100W

Giá bán: 1.800.000 đ

Micro TAKSTAR SGC-598

Giá bán: 900.000 đ

Micro TAKSTAR SGC-578

Giá bán: 1.400.000 đ

Micro TAKSTAR SGC-698

Giá bán: 950.000 đ

Micro TAKSTAR SGC-600

Giá bán: 750.000 đ

Micro TAKSTAR SGC-200W R1

Giá bán: 2.400.000 đ

Micro TAKSTAR V1 Single

Giá bán: 1.950.000 đ

Micro TAKSTAR V4 Single

Giá bán: 2.260.000 đ

Micro TAKSTAR V1 Dual

Giá bán: 2.550.000 đ

Micro TAKSTAR V3

Giá bán: Liên hệ

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!